1. Dr. Light is een handelsbenaming voor Meubelux bvba. Door het enige feit van zijn bestelling aanvaardt de koper al de hier onderstaande voorwaarden. Zelfs indien zijn algemene koopsvoorwaarden beschikkingen bevat die daarvan zouden afwijken, primeren de voorwaarden van de verkoper altijd.
  2. Al onze aanbiedingen gelden zonder enige verbintenis van onzentwege, daar de leveringstermijn te goeder trouw wordt medegedeeld. Het betreft vermoedelijke termijnen en laattijdige leveringen die nooit recht geven op schadevergoeding. Wij zijn enkel gebonden door onze schriftelijke bevestiging. De aanbiedingen die hetzij door onze afgevaardigden, hetzij telefonisch worden gedaan, binden ons niet. In geval wij op verzoek van onze kopers, bestelde overtollige waren terugnemen, zien wij ons verplicht, bij wijze van vergoeding die waren tegen 90% van hun gefactureerde waarde terug te nemen , franco ons adres.
  3. Elke klacht in verband met de geleverde waren moeten ons schriftelijk binnen de acht dagen na de levering bereiken. Na verloop van die termijn wordt elke klacht onontvankelijk. De factuur die niet binnen de 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd werd geprotesteerd, wordt rechtens geacht te zijn aanvaard. De terugname van goederen kan enkel gebeuren binnen de 3 maanden na levering. Na deze datum zullen geen goederen meer gecrediteerd worden.
  4. Onze stalen zijn slechts een wijzing. Bijgevolg waarborgen wij niet dat de geleverde waren volledig met het staal overeenstemmen. De afmetingen, tinten, kleuren en gewicht van de materialen kunnen wegens hun aard of fabricage de gebruikelijke aanvaardbare wijzigingen van de fabrikant en meer in het algemeen, van de regels van de kunst afhangen.
  5. Onze aansprakelijkheid reikt in geen geval verder dan die van onze eigen leveranciers en onze waarborg blijft beperkt tot het eenvoudig vervangen van deels onvolwaardig erkende producten zonder enige schadevergoeding voor bijkomende onkosten.
  6. In geval van bijzondere waarborg gaat de waarborgtermijn in op de leveringsdag. In geval van verborgen gebrek wijzen wij erop dat wij geen enkel product zelf produceren zodat wij van die gebreken geen weet kunnen hebben.
  7. In afwijking van Art 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de waren die het voorwerpvan een verkoopscontract uitmaken onze alleeneigendom tot op het ogenblik dat de koper zowel wat interesten en de kosten betreft, al zijn verplichtingen tegenover ons zal zijn nagekomen. Alle risico’s inherent aan de geleverde goederen zijn ten laste van de klant na onze levering.
  8. De facturen zijn steeds contant betaalbaar. De koopwaren reizen steeds op risico van de bestemmeling. Alle klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen gedaan worden. De rekeningen, niet betaald op de vervaldag, zullen de wettelijke intresten (12% per jaar) opbrengen, met een minimumbedrag van 50 €. Alleen de handelsrechtbank van Leuven is bevoegd ingeval van betwisting. Alle geleverde toestellen blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige afbetaling.
  9. Bestellingen via electronische weg worden enkel aanvaard voor zover zij samengaan met de betaling van een voorschot ten belope van 15% van de aankoopprijs, zonder BTW, van de bestelde goederen, via overschrijving op het rekeningnummer van de verkoper.
  10. Indien de bestelde goederen niet worden afgehaald binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving door de verkoper dat deze goederen ter beschikking staan, of indien geen levering wordt toegestaan door de koper, binnen deze termijn vanaf de vermelde kennisgeving, wordt de koop-verkoopovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd, en zal de verkoper het ontvangen voorschot mogen behouden ten titel van schadevergoeding voor deze ontbinding. De koper zal geen verdere rechten meer kunnen laten gelden op de goederen in kwestie.