ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.  

 

 1. Identiteit: 

Zowel de verkoop via website als verkoop in de fysieke winkel gebeurt door de bvba Lustrerie MEUBELUX (Dr. Light) met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 13 ,KBO nr. 0420.712.259  

 1. Kennisgeving van de algemene voorwaarden: 

2.1 Bij elke overeenkomst / offerte / bestelling / opdrachtbevestiging verklaart de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden en de inhoud hiervan integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden, ook al zouden deze strijdig zijn met de eigen algemene voorwaarden.  Op alle overeenkomsten / bestelopdrachten , afgesloten op afstand, via de website of in de fysieke winkel van de verkoper zijn dan ook enkel de verkoopsvoorwaarden van Lustrerie Meubelux van toepassing.  De klant kan kennis nemen van deze algemene voorwaarden vooraleer hij zijn bestelling heeft bevestigd.  De verkoper kan ten allen tijde de algemene verkoopsvoorwaarden aanpassen doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de datum van het afsluiten van de koop-verkoopovereenkomst die van toepassing zijn op de specifieke koop-verkoopovereenkomst.  De klant verbindt er zich toe bij elke nieuw af te sluiten overeenkomst de alsdan geldende verkoopsvoorwaarden te raadplegen en na te lezen en kan geen enkele aanspraak laten gelden op grond van de voordien van toepassing zijnde voorwaarden.  

 1. Prijzen: 

Alle aangekondigde prijzen op de website, in catalogi, of in om het even welke aankondiging van de verkoper, zijn uitgedrukt in euro , met vermelding van de prijs exclusief en inclusief BTW, maar zonder transactiekosten, verzendkosten en/of servicekosten. De eventuele verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant.  De prijzen die vermeldt zijn in de prijslijsten, de winkel of op de webshop zijn geldig op het ogenblik van de bestelling. Lustrerie Meubelux behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar aanbod en haar prijslijst te wijzigen. Zij kan bestellingen weigeren wanneer de prijs of de specificaties van het artikel foutief zou zijn in geval van menselijke of technische fout of overmacht.  Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen na zijn lopende bestelling, zullen deze wijzigingen enkel worden doorgevoerd voor zover Lustrerie Meubelux hiermee uitdrukkelijk zou akkoord gaan en de klant aanvaardt dat alle prijsaanpassingen of kosten die de wijzigingen met zich zouden meebrengen, integraal aan de klant worden gefactureerd.  

 1. Levering en leveringstijden: 

4.1 De door de verkoper opgegeven verwachte leveringstermijn is louter indicatief. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor de overschrijding van de leveringstermijn of datum in geval van een situatie van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen opzichtens de klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen niet redelijkerwijze kan worden verlangd, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. Zonder exhaustief te zijn, zal onder overmacht ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, onlusten,overstroming,epidemie,pandemie,stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in , respectievelijk stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand,machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, in-of uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege, niet levering door derden van producten aan de verkoper.  Indien zich een situatie van overmacht voordoet, worden de verplichtingen van de verkoper opgeschort gedurende de periode dat deze situatie van overmacht zich voordoet, ook indien deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn verstreken is; indien deze periode van overmacht.  

4.2. Bij een bestelling via de website deelt de verkoper de op dat ogenblik verwachte leveringstermijn of leveringsdatum mee. Deze mededeling is evenwel louter indicatief en hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als onder punt 3.1. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de klant 5 dagen voor de levering telefonisch/ per e-mail op de hoogte worden gebracht van de periode waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De gegevens van de koper zullen enkel gebruikt worden voor leveringsdoeleinden en onder geen enkel beding worden doorgegeven aan derden.  

Aanpassingen aan de verwachte leveringsdatum kunnen door de klant uiterlijk 14 dagen voor de leveringsdatum worden doorgegeven aan de verkoper, via e-mail. Laattijdig meegedeelde wijzigingen kunnen geweigerd worden door de verkoper. Indien de koper bij de aangekondigde levering niet aanwezig is of de goederen kunnen niet in ontvangst genomen worden, zal de koper de extra vervoerskosten voor een tweede aanbieding ten laste moeten nemen. Uitstel van levering kan maximaal gevraagd worden voor een periode van 10 dagen.  

4.3. Wanneer de koper in de fysieke winkel goederen heeft besteld, dient hij deze af te halen binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving door de verkoper, dat de goederen ter beschikking zijn. Thuisleveringen dienen voorafgaandelijk volledig te worden betaald.  

 1. Risico en eigendomsoverdracht: 

Alle goederen worden verzonden op risico van de klant. Indien de goederen bij de levering beschadigd zouden zijn, dient de klant deze schade binnen de 24 u te melden aan de verkoper.  Bij een verkoop op afstand treedt de eigendomsoverdracht in op het moment van de levering van de goederen. Bij een verkoop in de fysieke winkel van de verkoper blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat zij integraal worden betaald.  

 1. Betaling en facturatie: 

6.1 Op in de fysieke winkel bestelde goederen dient bij de bestelling een voorschot van 30% van de totaalprijs te worden betaald. De klant dient het saldo contant te betalen bij ontvangst van de factuur. Lustrerie Meubelux behoud zich het eigendomsrecht voor op alle goederen, eveneens het recht om de nog openstaande orders niet te leveren of te annuleren zo lang de klant niet integraal aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper zal voldaan hebben.  

6.2 Wat de verkoop op afstand , online via de webshop betreft, is betaling van de producten enkel mogelijk via de volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD, BANCONTACT op het rekeningnummer van de verkoper zoals vermeld op de bestelbon. Een bestelling wordt pas uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling bekomen is.  

Op elke vervallen factuur zal de koper vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn , berekend aan de wettelijke intrestvoet, en een schadevergoeding van 10% berekend op het factuurbedrag van de openstaande factuur. Voor ondernemers zal de intrestvoet toegepast worden conform het tarief van de wet ter bestrijding van betalingsachterstand tussen ondernemingen en een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag.  

 1. Herroepingsrecht:

7.1 Algemeen. Enkel en alleen wat betreft de verkopen op afstand heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is beperkt tot consumenten, doch geldt niet voor ondernemers. Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op producten die door de verkoper vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties verstrekt door de koper of die specifiek bestemd zijn voor de klant. De klant dient de verkoper uitdrukkelijk in kennis te stellen van zijn beslissing tot herroeping, binnen de hoger vermelde termijn en bij wijze van e-mail.  

7.2 Gevolgen van de herroeping Als de klant de overeenkomst conform de hoger uiteengezette voorwaarden herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot dan met betrekking tot de bestelling heeft uitgevoerd, in terugkeer binnen de 14 dagen vanaf zijn kennisgeving. De verkoper mag evenwel wachten met deze terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen en heeft kunnen verifiëren of deze goederen hem in dezelfde staat werden terugbezorgd dan de originele staat waarin ze werden afgeleverd, met alle toebehoren en in de oorspronkelijk verpakking. Deze terugbezorging dient eveneens plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van de goederen, aan de zetel van de verkoper. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort. De kosten van het terugzenden vallen integraal ten laste van de klant. De verkoper behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten, dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan na te gaan, niet terug te betalen.  

 1. Productinformatie:

8.1 Algemeen Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. inzake aanbiedingen en producten worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan, doch de verkoper is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op de website, fotodossiers binnen licht- en interieurplannen, in catalogi of enige ander aankondiging. De verkoper is evenmin verantwoordelijk voor informatie of adviezen door leveranciers of producenten verstrekt of door dezen verstrekte technische gegevens met betrekking tot niet essentiële kenmerken van de producten, in zover wettelijk toegestaan. Elke aanbieding op de website, in catalogi of andere vormen van aankondiging, kan door de verkoper ten allen tijde worden ingetrokken of aangepast. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zo lang de voorraad strekt; voor goederen aangebonden via de website, wordt de geldigheidsdatum van het aanbod vermeld. De verkoper draagt er zorg voor dat de aanbiedingen via de website zo correct en up tot dat mogelijk worden weergegeven. Indien evenwel een bepaald product niet meer leverbaar is omwille van onvrijwillig verkeerd vermelde stockgegevens of van leveranciers die zich in dergelijke situatie bevinden, waardoor een toestand ontstaat dat er niet meer tot levering kan worden overgegaan, zal de verkoper er alles aan doen om voor de klant een alternatief of een oplossing voor te stellen. Onze stalen zijn slechts een wijzing.  Bijgevolg waarborgen wij niet dat de geleverde waren volledig met het staal overeenstemmen.  De afmetingen, tinten, kleuren en gewicht van de materialen kunnen wegens hun aard of fabricage de gebruikelijke aanvaardbare wijzigingen van de fabrikant en meer in het algemeen van de regels van de kunst afhangen. 

 1. Garantiebepalingen en aansprakelijkheid:

9.1 Op alle goederen geldt de wettelijke garantie gedurende een periode van 2 jaar na levering. Het kasticket , de factuur of de leveringsbon als de levering later plaatsvindt, gelden als garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Verkopen aan niet-consumenten zijn uitgesloten van deze wettelijke garantieregeling voor consumenten. 

Indien de klant na levering een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient hij dat binnen een termijn van 24u en per e-mail te melden aan de verkoper. 

Voor zover voldaan is aan de hoger vermelde voorwaarden zal de verkoper garantie verlenen op defecte/ slecht werkende onderdelen of componenten; indien deze niet kunnen vervangen worden, zal de garantie gelden voor het volledige toestel. Deze garantie strekt zich evenwel niet uit tot werkzaamheden/tussenkomsten van derden, die in opdracht en voor rekening van de koper werken uitvoeren. 

9.2 Onze aansprakelijkheid reikt in geen geval verder dan die van onze eigen leveranciers en onze waarborg blijft beperkt tot het eenvoudig vervangen van deels onvolwaardig erkende producten zonder enige schadevergoeding voor bijkomende onkosten. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten:

De intellectuele eigendomsrechten op producten en op alle voorbereidend werk en materiaal, zoals analyses, ontwerpen, lichtstudies, interieuradvies, documentaties, rapporten en offerten, behoren uitsluitend toe aan de verkoper. De verkoopovereenkomst houdt op geen enkele wijze een overdracht aan de klant in, van deze exclusieve rechten op producten en werk. De klant beschikt enkel over een gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is en uitsluitend geldt voor persoonlijk gebruik dor de klant. Het is hem niet toegelaten het product door te verkopen of te commercialiseren.  

 1. Verwerking van de persoonsgegevens.

Door persoonsgegevens te verschaffen aan de verkoper, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden. De gegevens van de koper zullen enkel gebruikt worden voor leveringsdoeleinden en onder geen enkel beding worden doorgegeven aan derden. Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt mits het respecteren van de geldende GDPR – reglementering.  

 1. Deelbaarheid:

Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig nietig of niet afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen impact op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de verkoopvoorwaarden.  

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank;

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen gevoerd worden voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.